Yêu cầu Vũ Khí Rồng +13 Exl + 30B,30S,30L, 2 item 50K VP, 1Chaos