BQT cập nhật thêm đồ 380 và Linh hồn conder vào kundun

Sẽ để tăng kích lệ ae săn boss BQT cập nhật vào như vậy

BQT MU Việt