Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin

1 ProDwNo1 0 40 Grand Master 21/02 00:12:22
2 Facebook 0 40 First Master 21/02 00:13:24
3 LeKoBe 0 40 Dimension Master 21/02 00:13:52
4 BuffVN 0 40 Hight Elf 21/02 00:14:10
5 DieuThuyen 0 40 Hight Elf 21/02 00:14:12
Sẽ phát trực tiếp vào tài khoản.