Phân Bố Sự KiệnEvent BQT tổ chức

Tên Sự Kiện Cụm Sever Thời Gian Phần thưởng
Event PK Event - 15 Thông báo cụ thể ở Forum trước 24h
Khi đến thời gian diễn ra các bạn dùng lệnh
/dangkypk để tham gia di chuyển PK
PK nhau sẽ có tỉ lệ Ra ngọc
Người PK nhiều nhất sẽ nhận được cụm ngọc
PK GreateBattleEvent Event - 15 Thông báo cụ thể ở Forum trước 24h
Khi đến thời gian diễn ra các bạn đến Lorencia ( 134:24)
kích vào NPC để di chuyển đến MAP EVENT
PK nhau sẽ có tỉ lệ Ra ngọc
Người PK nhiều nhất sẽ nhận được Gcoin - Wcoin hoặc PCPOINT
Event TeamDeatch Match Event - 15 Thông báo cụ thể ở Forum trước 24h
Khi đến thời gian Event các bạn tập trung tại Lorencia Đến NPC chọn :
Team Red hoặc Team Blue
Khi sự kiện diễn ra 2 Team Red và Team Blue sẽ di chuyển đến MAP Event và PK nhau
trong vòng 15 phút . Team nào thắng sẽ
được thưởng từ BQT và người PK nhiều nhất
sẽ được thưởng vào BQT
Công Thành Chiến Event - 20 Thông báo lịch CTC trước 1 tuần
Định kì CTC vào giữa tháng và cuối tháng

Phần thưởng được công bố ở TOPPIC Event