PDA

View Full Version : Sự kiện Hoàng Long Tổng Kết Top 5 Ngày Sever Hoàng Longbondn123
11-07-2017, 12:08 AM
<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1 JKSapMatLo
Wing 2 + Luck + Mnl
300.000 Gcent
Wing Theo class


2 BuonGiEm
Wing 2 Luck
200.000 Gcent(Johnny) (DuyDepZai) (TheWin) 3 > 5

200.000 Gcent


</tbody>Các Bạn Ghi
Tài Khoản
Top:
Wing Muốn Nhận + Op

258258
11-07-2017, 12:12 AM
TK 0964890123
top 1
Nhan w2 eff luck mnl + 300k gcen

bombom
11-07-2017, 09:17 AM
Tài Khoản bombom
Top:2
Wing Muốn Nhận w2DK+L +200k gc

leokiddy
11-07-2017, 01:28 PM
tài khoản : ophair
top:5
nhận :200g

bombom
11-08-2017, 03:33 PM
Tài Khoản bombom
Top:2
Wing Muốn Nhận w2DK+L +200k gc

uppppppppppppppp sao chua trao gia GMMMMMMMMMMMM

258258
11-08-2017, 06:11 PM
chả hiểu GM làm ăn kiểu gì mấy hôm ko chao giải