PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng Kết Đua Top 10 Ngày Tháng 8 Sv Huyền Thoạibondn123
08-18-2017, 09:28 AM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
TimeLove
0
298
400
98
DW 3
17/08 00:25:232
Binbinn
0
298
400
5
EF 3
17/08 00:27:553
Erik
0
298
400
106
RF 3
17/08 00:29:464
DarkWizard
0
298
400
66
DW 3
17/08 00:30:255
Nguyenn
0
298
400
82
RF 3
17/08 00:32:32

</tbody>

Phần thưởng :

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
1 Cánh Cấp 2.5 + May Mắn + 9

100.000 Gcent2
1 Cánh cấp 2.5+9

70.000 Gcent3 4 5


200k Gcent

</tbody>a

* Báo Danh
- Tên nv :
- Đạt TOP :
- Phần thưởng muốn nhận :

bondn123
08-18-2017, 09:29 AM
* Báo Danh
- Tên nv :Erik
- Đạt TOP :3
- Phần thưởng muốn nhận :200k Gcent

bondn123
08-18-2017, 09:29 AM
* Báo Danh
- Tên nv :Binbin
- Đạt TOP :2
- Phần thưởng muốn nhận :w2.5 DK+9 +70k Gcent

091978348b
08-18-2017, 09:49 AM
* Báo Danh
- Tên nv : Nguyenn
- Đạt TOP :5
- Phần thưởng muốn nhận :200k Gcent

truymenhdl1
08-18-2017, 10:38 AM
top 4 nhận 200k

time
08-18-2017, 11:24 AM
TimeLove top1 nhan w2.5 rf 100kgcent

truymenh1
08-18-2017, 12:53 PM
Bao Danh
id : sangga
nv : DarkWizard
top 4: nhan giai 200k gc

bondn123
08-19-2017, 02:53 PM
upppppppppppppppp

bin12345
08-19-2017, 04:54 PM
* Báo Danh
- Tên nv : Binbinn
- Đạt TOP :2
- Phần thưởng muốn nhận :70k gcent + w2.5 dk +9