PDA

View Full Version : Sự Kiện - Bá Vương Tổng Kết TOP ALL RS 10 Ngày !Admin
06-17-2017, 01:09 AM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Miracle
0
153
400
98
RF 3
16/06 22:13:452
hjjhkhk
0
152
400
5
DW 3
16/06 23:32:463
1HitVeLang
0
151
400
106
DW 3
16/06 19:07:144
Oppa
0
151
400
66
DW 3
16/06 21:43:455
HieuDepZai
0
151
400
82
RF 3
16/06 21:55:02

</tbody>

Phần thưởng :

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
1 Cánh Cấp 2 + May Mắn + 9

100.000 Gcent2
1 Cánh cấp 2 + May Mắn

70.000 Gcent3 4 5
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT

50.000 Gcent

</tbody>

* Báo Danh
- Tên nv :
- Đạt TOP :
- Phần thưởng muốn nhận :

boylucky
06-17-2017, 09:23 AM
- Tên nv : 1HitVeLang
- Đạt TOP : 3
- Phần thưởng muốn nhận : 1 lông vũ + 50.000 gc

huynhha
06-17-2017, 10:32 AM
- Tên nv : Oppa
- Đạt TOP : 4
- Phần thưởng muốn nhận : 1 LV + 50k Gcoi


- Tên nv : HieuDepZai
- Đạt TOP : 5
- Phần thưởng muốn nhận : 1 HHHT + 50k Gcoi

hoctrokho
06-17-2017, 11:39 AM
- Tên nv : Miracle
- Đạt TOP : 1
- Phần thưởng muốn nhận : W2 DW luck +9 va 100.000gc

pochim
06-17-2017, 12:01 PM
ten nv:hjjhkhk
Dat top:2
phan thuong muon nhan:w2 dw luck+70.000gc

anhloan88
06-17-2017, 04:01 PM
ten nv:hjjhkhk
Dat top:2
phan thuong muon nhan:w2 dw luck+70.000gc

Admin
06-17-2017, 05:38 PM
ten nv:hjjhkhk
Dat top:2
phan thuong muon nhan:w2 dw luck+70.000gc

sao 1 giải mà 2 người báo danh là sao

GameMaster
06-17-2017, 06:43 PM
Cứ tên tài khoản phát thôi ^^